Automatic Machine / Machine

Date

[Highlight Product] หนึ่งในบริการของเราในการออกแบบตลอดจนการผลิตเครื่องมือ เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ (Automatic Machine) หรือ กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine)

Automatic Machine / Semi-Automatic Machine

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดอุตสาหกรรม ทาง JCM มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการผลิตเครื่องจักร ทั้งแบบ Automatic และ Semi Automatic เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้สูงขึ้น ลดต้นทุน ลดทรัพยากร เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ ในการทำงานแต่ละกระบวนการผลิต หรือตรวจสอบงานของลูกค้าภายใต้เงื่อนใขและความสอดคล้องของการออกแบบที่เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสม

และความพึงพอใจของลูกค้า เช่น เครื่องม้วนลวด ซึ่งเคยผลิตงานได้ครั้งละ 1 โมเดล เปลี่ยนจิ๊กทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร Automatic จะสามารถเปลี่ยนรุ่นได้เพียงแค่กดปุ่ม มีความเที่ยงตรงสูง แม่นยำ ลดเวลาการ set up machine ลงไปได้มาก เป็นการเพิ่มผลผลิตได้สูงมาก

ผลงานบางส่วนของเรา

SHARE THIS PAGE 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

More
articles